postzegels

 

 

 

 

BBKPH - CPBNTP

De Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren (BBKPH) werd gesticht in het jaar 1923 en verenigt professionele handelaren die werkzaam zijn in het domein van de filatelie en die zich engageren om de deontologische regels strikt na te leven onder meer inzake echtheid en het bewaren van postzegels. Wanneer er een geschil is met een verkoper die lid is van de BBKPH, bestaat er een geschillencommissie die zal pogen om de belangen van elke partij te verdedigen (behalve in geval van juridische kennisgeving).

De BBKPH geeft jaarlijks de Officiële Belgische Postzegelcatalogus (OBP) uit die de verzamelaars uitstekend informeert over de Belgische filatelie en de vroegere Belgische kolonies.

De BBKPH ondersteunt eveneens talrijke filatelistische evenementen en tentoonstellingen, die ontmoetingsplaatsen zijn voor de verschillende actoren van de filatelistische markt.

Tijdens die filatelistische evenementen en bij de uitgifte van de nieuwe postzegelcatalogus brengt de BBKPH meestal niet aangenomen ontwerpen uit die de postzegelverzameling mooi kunnen vervolledigen.

De postzegelhandelaar is de beste raadgever voor de verzamelaar. Door zijn passie voor postzegelverzamelingen en zijn gegronde kennis van de markt, zal hij de verzamelaar zeker kunnen bijstaan met volgende zaken:


La Chambre Professionnelle Belge des Négociants en Timbres-Poste (CPBNTP) a été créée en 1923 et réunit en son sein des commerçants professionnels qui œuvrent dans le domaine de la philatélie et qui, en outre, s'engagent à  respecter des règles de déontologie strictes notamment en ce qui concerne la véracité et l'état de conservation des timbres. En cas de litige avec un vendeur membre, il existe une commission de litige qui s'efforcera, sauf avis de justice, de défendre les intérêts légitimes de chacune des parties.

La Chambre Professionnelle Belge des Négociants en Timbres-Poste édite annuellement le Catalogue Officiel de Belgique (COB) qui informe au mieux les collectionneurs sur la Philatélie Belge et ses anciennes colonies.

Elle soutient de nombreuses manifestations ou expositions philatéliques qui sont des lieux de rencontres entre les différents acteurs du marché.

Lors de ces manifestations ou de l’édition de nouveaux catalogues, elle émet habituellement, des projets non adoptés qui complètent admirablement les collections.

Le meilleur conseiller du collectionneur est le Négociant en Timbres-Poste. Ce dernier, passionné par la collection, a une connaissance approfondie du marché et sera une source inégalable pour :


The Belgian Stamp Dealers’ Association (BBKPH-CPBNTP) was founded in the year 1923 and is the association of professional traders active in the philatelic world. Annually the Chamber publishes the Official Belgian Stamp Catalogue (OBP/COB).uitgesteld - reporté - postponed - verschoben